مجله دانش و پژوهش علوم دامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
دکتر ابوالقاسم لواف
 
دکتر ابوالفضل زارعی
 
مدیر داخلی: دکتر حامد اسدی
 
تلفن: 33200218-026
 
آدرس: استان البرز- کرج- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دفتر مجله علوم دامی
 
 

 

 

شماره جاری: دوره 94، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-85 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شاپا چاپی
2228-7671