نویسنده = علیرضا نوشری
تعداد مقالات: 4
2. بررسی صحت انتخاب ژنومیک با استفاده از نشانگرهای متراکم

دوره 92، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 25-36

علیرضا نوشری؛ محمود هنرور


3. اثرات واریانس QTL بر صحت انتخاب ژنومی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 81-92

رسول نادری؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار


4. ارزیابی چند شکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-78

مریم اشرفی؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار