نویسنده = نیما ایلا
تعداد مقالات: 10
2. بررسی اثر محدودیت غذائی بر رشد عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 94، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-66

نیما ایلا؛ محمد معتمدی مطلق


3. تاثیر جاذب سموم قارچی و ویتامین C بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 94، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-36

رویا مجدمیان؛ نیما ایلا


5. مقایسه استفاده از اسید آمینه قابل هضم وکل در دو روش تغذیه ای مرسوم و هفتگی در تغذیه جوجه های گوشتی

دوره 94، شماره 1، بهار 1394، صفحه 76-85

رامین غفارنژاد پرتو؛ ابوالفضل زارعی؛ نیما ایلا


7. تأثیر جاذب سموم قارچی و ویتامین c بر روی سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 93، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-72

رویا مجدمیان؛ نیما ایلا