نویسنده = ابوالقاسم لواف
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایران (Buteo Buteo) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 94، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-49

مهدی طرح ساز؛ ابوالقاسم لواف؛ طرلان فرهوش


5. برآورد مولفه های واریانس صفات وزن بدن و صفت جوجه درآوری در مرغان بومی مازندران

دوره 93، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

سامان شریفی اسدی ملفه؛ محمدعلی کمالی سروستانی؛ ابوالقاسم لواف


7. بررسی نقص چسبندگی گلبولهای سفید خون در جمعیتی از گاوهای هلشتاین ایرانی

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 95-102

میثم رنجی؛ بهزاد همتی؛ ابوالقاسم لواف


8. برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله های هلشتاین ایران

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-49

کیان پهلوان افشار؛ محمود هنرور؛ ابوالقاسم لواف