نویسنده = حسن فضائلی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بلوک اوره - ملاس بر برخی فراسنجه های خون، ادرارومدفوع گاوهای شیری هلشتاین

دوره 94، شماره 3، بهار 1397، صفحه 49-64

رضا اسدی؛ کیوان کرکودی؛ حسن فضائلی؛ رضا کلوانی


2. اثر بلوک اوره-ملاس بر بهره وری، مصرف خوراک وعملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 94، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-37

رضا اسدی؛ کیوان کرکودی؛ حسن فضائلی