نویسنده = سامان شریفی اسدی ملفه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مولفه های واریانس صفات وزن بدن و صفت جوجه درآوری در مرغان بومی مازندران

دوره 93، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

سامان شریفی اسدی ملفه؛ محمدعلی کمالی سروستانی؛ ابوالقاسم لواف