نویسنده = سعید خلج زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثرتعداد کلونیهای باکتریایی رحم بر شاخصهای تولیدمثل گاوهای شیری در دوره پس از زایمان

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 103-111

جعفر یدی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید خلج زاده؛ محمد نیما یدی