نویسنده = محمود هنرور
تعداد مقالات: 4
2. بررسی صحت انتخاب ژنومیک با استفاده از نشانگرهای متراکم

دوره 92، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 25-36

علیرضا نوشری؛ محمود هنرور


3. برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله های هلشتاین ایران

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-49

کیان پهلوان افشار؛ محمود هنرور؛ ابوالقاسم لواف


4. برآورد مؤلفه‌های واریانس و کواریانس صفت رشد با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند زندی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 33-42

سمیه صمدی؛ بهزاد همتی؛ محمود هنرور؛ طرلان فرهوش