نویسنده = مجتبی طهمورث پور
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اثرات ژنتیکی،محیطی وفنوتیپی وهمبستگی بین صفات تولیدی ونمره سلولهای بدنی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 92، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 37-50

زهرا قاسمی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق