نویسنده = اردشیر نجاتی جوارمی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند مغانی

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

سیما ساور سفلی؛ مختار علی عباسی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد چمنی