نویسنده = قباد عسگری جعفر آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضریب وراثت پذیری بر صحت ارزیابی ژنومی و تغییرات ضریب همخونی

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-102

محمدرضا قائمی؛ مهدی امین افشار؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ نوشین حاجی بنده