نویسنده = یحیی ابراهیم نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله ذرت به جای دانه ذرت بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 93-108

سمیه قربانی قرخبلاغ؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ عبالرضا یگانه؛ جمشید قیاسی قلعه کندی