بررسی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایران (Buteo Buteo) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر