مقایسه عملکرد خوراک پلت شده با شیوه های مرسوم خوراک دهی در پرواربندی گوسفند نژاد شال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 مرکز تحقیقات علوم دامی جهاد کشاورزی استان قزوین