بررسی صرفه وسعت اقتصادی واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز