بررسی سودآوری واحدهای مرغداری در استان مازندران با استفاده از تکنیک سود رفتاری و مدل مرز تصادفی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل