برآورد مولفه های واریانس صفات وزن بدن و صفت جوجه درآوری در مرغان بومی مازندران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 موسسه تحقیقات علوم دامی

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج