اثر عصاره آویشن شیرازی و پروبیوتیک بر بیان ژن فاکتورهای رشد شبه انسولینی و گیرنده های آن ها در کبد جوجه های گوشتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی واحد علو م وتحقیقات تهران

2 دانشکده دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری