برازش مدل های تابعیت خطی وغیرخطی وزن بدن و لاشه با استفاده از اندازه های بیومتری بدن در گوسفند قزل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج