برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گوسفند نژاد ماکوئی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج