بررسی اثرات جنس، نسل و گروه ژنتیکی بر صفات اقتصادی پیله در سه لاین تجاری کرم ابریشم ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی رشت