بررسی اثرات زمان‌های مختلف شروع تغذیه در سنین مختلف لاروی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی کرم ابریشم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد واحد رشت

2 مرکز تحقیقات کرم ابریشم

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت