تاثیر بازده باروری بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری در یک برنامه آزمون نتاج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد سلامی ساوه

2 گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه