برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله های هلشتاین ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج