تاثیر سطوح مختلف سلول های سوماتیک بر اسیدهای چرب اشباع شیر خام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

2 گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات

4 گروه بیولوژی دانشگاه تربیت معلم

5 دانشگاه جامع علمی کاربردی

6 گروه علوم وصنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار