ارزیابی پارامتر های ژنتیکی رکوردهای روز آزمون تولید شیر با مدل های رگرسیون ثابت و تکرارپذیری در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند