بررسی نقص چسبندگی گلبولهای سفید خون در جمعیتی از گاوهای هلشتاین ایرانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج