اثرتعداد کلونیهای باکتریایی رحم بر شاخصهای تولیدمثل گاوهای شیری در دوره پس از زایمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران