مقایسه مدل خطی وآستانه ای دربرآوردپارامترهای ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات تولیدمثلی گوسفندمغانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل