برآورد اثرات ژنتیکی،محیطی وفنوتیپی وهمبستگی بین صفات تولیدی ونمره سلولهای بدنی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی دانشگاه زابل