بررسی ساختارهزینه ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی شهرستان های سنندج و کامیاران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان