بررسی عوامل موثر بر غلظت لپتین پلاسما و اثر لپتین بر تولید و ترکیبات شیر درگاوهای هلشتاین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه علوم دامی دانگاه شیراز