بررسی صحت انتخاب ژنومیک با استفاده از نشانگرهای متراکم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس