بررسی استفاده از نشانگر های غیرمتراکم در صحت انتخاب ژنومیک با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس