برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند مغانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی

3 گروه علوم دامی دانشگاه تهران

4 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران