ارزیابی اقتصادی عملکرد میش های زندی تیمار شده با پروژسترون و گونادوتروپین سرم مادیان آبستن، در شرایط پرورش مزرعه ای، در خارج از فصل تولید مثل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 موسسه تحقیقات علوم دامی