ارزیابی چند شکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات