اثر ضریب وراثت پذیری بر صحت ارزیابی ژنومی و تغییرات ضریب همخونی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف