بررسی تولید امولسیون مضاعف برای افزایش پایداری کرۀ کم چرب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات کشاورزی

2 موسسه تحقیقات علوم دامی