بررسی وضعیت باتلنک در نمونه‌ای از جمعیت کبک ایرانی بااستفاده از آنالیز ریز ماهواره ها

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 موسسه تحقیقات علوم دامی