اثرات واریانس QTL بر صحت انتخاب ژنومی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات