اثرات سطوح مختلف کاکتوس علوفه ای(Opuntia ficus-indica)در جیره بر عملکرد پرواری و ویژگی های لاشه بره های نر ترکی قشقائی فارس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 کارشناس ارشد تغذیه دام

3 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه شیراز