دوره و شماره: دوره 93، شماره 2، تابستان 1393 
5. برآورد مولفه های واریانس صفات وزن بدن و صفت جوجه درآوری در مرغان بومی مازندران

صفحه 69-86

سامان شریفی اسدی ملفه؛ محمدعلی کمالی سروستانی؛ ابوالقاسم لواف