دوره و شماره: دوره 93، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-78