دوره و شماره: دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-111 
1. بررسی اثرات زمان‌های مختلف شروع تغذیه در سنین مختلف لاروی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی کرم ابریشم

صفحه 11-26

علیرضا صیداوی؛ افسانه مرآت؛ معین الدین مواج پور؛ علیرضا بیژن نیا؛ محمد مولائی


5. تاثیر سطوح مختلف سلول های سوماتیک بر اسیدهای چرب اشباع شیر خام

صفحه 63-80

الناز خالق خواه؛ حمید عزت پناه؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ محمد هادی گیویان راد؛ سعیده سیف هاشمی؛ روزبه معتمد