دوره و شماره: دوره 92، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-98 
3. برآورد اثرات ژنتیکی،محیطی وفنوتیپی وهمبستگی بین صفات تولیدی ونمره سلولهای بدنی گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 37-50

زهرا قاسمی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق


5. اثراسانس لیمو و پروبیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

صفحه 69-82

محمد نظری؛ سیدعبداله حسینی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ ابوالفضل زارعی