دوره و شماره: دوره 92، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-82