دوره و شماره: دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-102 
3. برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند مغانی

صفحه 31-44

سیما ساور سفلی؛ مختار علی عباسی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد چمنی


8. اثر ضریب وراثت پذیری بر صحت ارزیابی ژنومی و تغییرات ضریب همخونی

صفحه 95-102

محمدرضا قائمی؛ مهدی امین افشار؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ نوشین حاجی بنده