دوره و شماره: دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-108 
7. اثرات واریانس QTL بر صحت انتخاب ژنومی

صفحه 81-92

رسول نادری؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار